top of page
Moss texture til vm47.jpg

Workshops

Workshop 1

Certificering og hva' så?

Lokale: M5

Ved Annette Vilhelmsen, direktør Tietgen; Carsten G. Sørensen, Uddannelseschef VUC Storstrøm og Lars M. Madsen, direktør Tradium.

Som uddannelsesinstitution kan en certificering eller et uddannelsesnetværk være et vigtigt skridt på vejen til at få synliggjort og implementeret skolens bæredygtige ambitioner både i undervisningen og i skolen som organisation. Fx UNESCO Verdensmålsskoler, 2030-skoler og Grønt Flag skoler tilbyder guidelines, som kan bidrage til af få hul på skolens arbejde med bæredygtig udvikling. Et centralt element i certificeringerne er etablering af et klimaråd, verdensmålsudvalg eller lignende, hvor eleverne er repræsenteret og har demokratisk indflydelse. Dette kan kræve en forandring af skolens praksis, og kalder på at alle skolens aktører involveres i processen. I denne workshop inviterer Annette Vilhelmsen til en samtale om, hvordan certificeringer kan understøtte en mobilisering af hele skolen, bryde vaner og sikre den nytænkning, der er behov for, hvis man som uddannelsesinstitution skal bidrage til verdensmål 4.7. Hør to skoleeksempler på, hvordan certificeringen har bidraget til deres arbejde med bæredygtig udvikling og deltag i de efterfølgende drøftelser. 

Workshop 2

Elevdeltagelse og bæredygtighed

Lokale: Spisehuset

Ved Jeppe Læssøe, professor emeritus ved DPU Aarhus Universitet

Aktiv deltagelse er nødvendig for, at eleverne kan udvikle de kompetencer som bæredygtig omstilling forudsætter. Samtidigt kan deltagelse være med til at opbygge håb og evne til at forandre, og dermed nedbryde den stigende klimaangst, skyld, afmagt og fortrængning som mange unge oplever i mødet med de aktuelle og fremtidige globale udfordringer i forhold til klima, ulighed, rettigheder etc. Hvordan kan vi skabe mere rum for elevernes deltagelse i undervisningen? Hvad forstår vi ved elevdeltagelse? Hvorfor er elevdeltagelse vigtigt i forhold til bæredygtighed? Hvad forstår vi ved begreber som handlekompetence, kritisk kompetence, demokratisk dannelse etc. Hvordan kan dette fremmes i undervisningen? Hvilke dilemmaer rummer øget elevdeltagelse, og hvordan kan vi håndtere disse? Dette vil vi sammen blive klogere på og diskutere på denne workshop.

Workshop 3

Bæredygtighedsdidaktik i praksisrettede fag

Lokale: Christianshavn

Ved David Rangan, faglærer og projekt-leder NEXT Uddannelse København og Malene Rungvald Christensen, leder af Ungdomsbyen

I projektet ”Lærlinge for bæredygtighed” har undervisere eksperimenteret med at tilrette undervisning, der udvikler tømrerelevers bæredygtige handlekompetencer. Lærlinge og undervisere har sammen undersøgt nye måder at bygge på i en udforskende læreproces. Eleverne har været aktive deltagere undervejs og har bl.a. arrangeret fyraftensbesøg hos virksomheder, der arbejder bæredygtigt. I denne workshop kan deltagerne høre om resultatet fra projektet og hvordan det kan danne grundlag for udvikling af en helhedsorienteret bæredygtighedsdidaktik, der kombinerer håndværksfaglig viden, procesfaglig viden og helhedsforståelse. Malene Christensen vil facilitere en øvelse og drøftelse om, hvordan erfaringerne fra projektet kan anvendes inden for andre uddannelsesområder. Bl.a. med afsæt i konkrete eksempler fra UNESCO Verdensmålsskole-netværk, som Ungdomsbyen driver, og publikationen "Kompetent til bæredygtighed på erhvervsskoler og -gymnasier", som Ungdomsbyen har produceret sammen med lærere og elever, og som workshopdeltagerne vil få.

Workshop 4

Bæredygtige udearealer, skolen i lokalmiljøet

Lokale: M1

Ved Lea Porsager, kunstner samt Stig Holmelund Jarbøl, rektor HF & VUC FYN

I et samarbejde mellem HF & VUC FYN, Odense kommune og kunstneren Lea Porsager vil der i sommeren 2022 blive opført en strandbiotop på den store græsplæne mellem HF & VUC FYN’s bygninger. Der kommer med andre ord et helt klitlandskab i Odense, et kunstnerisk og videnskabeligt åndehul, hvor det naturlige plante- og dyreliv fremmes og biodiversitet med bestøvende insekter forøges. Projektet er eksemplarisk for, hvordan skolen gennem partnerskaber med lokalmiljø kan skabe mere bæredygtige udearealer, som kan bruges i og omkring undervisningen, være til glæde for byens borgere og bidrage til den grønne omstilling. Hør Lea Porsager fortælle om tilblivelsen af værket KLIT og hør Stig Holmelund Jarbøl fortælle, om hvordan skolen vil benytte strandbiotopen i og uden for undervisningen. Sammen vil vi undersøge og debattere, hvordan dette og andre projekter kan bidrage til, at skolen og lokalmiljøet sammen kan skabe bæredygtige udearealer til gavn for skolen, undervisningen og byens borgere.  

Workshop 5

De almene fag med bæredygtige cases

Lokale: Hovedbanegården

Ved Liv Andersson Kihl, lektor i samfundsfag samt Kristian Bjørk Mouritzen, lektor i dansk og engelsk Niels Brock EUX

Hvordan kan bæredygtighed integreres i de almene humanistiske og samfunds-videnskabelige fag? Hvilke pædagogiske og didaktiske tilgange og samarbejdsformer kalder det på? Hvordan kan man arbejde med et større fokus på kompleksitet og dilemmaer, deltagelse og inddragelse, følelser, problemidentifikation, handlemulig-heder, kritisk stillingtagen og konkret brug af egen viden etc. Dette vil vi sammen diskutere med udgangspunkt i to cases om bæredygtighed i undervisningen af henholdsvis samfundsfag på gymnasiet og dansk på handelsskolen. I workshoppen
vil der være konkrete forslag til undervisningsforløb, hvor de faglige mål kobles til bæredygtige tematikker. Vi vil få inspiration til og dele viden om, hvordan man kan arbejde med bæredygtig udvikling i de enkelte fag og på tværs af fagene samt debattere spørgsmål som: Hvilke udfordringer og muligheder støder man som underviser på i arbejdet? Hvordan kan skolen og lærerkollegiet skabe gode rammer for udvikling, gennemførelse og synliggørelse af bæredygtig udvikling i fagene? 

Workshop 6

Globalt udsyn og partnerskaber

Lokale: M3+4

Ved Brian Linke, rektor Tornbjerg Gymnasium

På Tornbjerg Gymnasium arbejder de for at styrke elevernes forståelse af sig selv som globale aktører, samt deres evne til at navigere i den globaliserede verden.  Det gør de bl.a. ved at sætte aktiviteter i gang i et partnerskab med to Highschools i Kenya. Skolens elevråd er drivkraften i projektet “Tornbjerg for Kibera”. Her samarbejder de om at indsamle støtte til skoler i et af Afrikas største slumområder, Kibera i Kenyas hovedstad. I denne workshop vil rektor, Brian Linke, fortælle om skolens erfaringer fra projektet, og hvordan det kan perspektiveres til de 17 verdensmål. Herunder specielt verdensmål 1 (afskaf fattigdom), 4 (kvalitet i uddannelse) og 17 (partnerskaber). Deltag i den efterfølgende debat om, hvordan ungdomsuddannelserne kan arbejde med verdensborgerskab i undervisningen og i skolens øvrige aktiviteter.

Workshop 7

Bæredygtighed i STEM-undervisning

Lokale: Enghave + Kødbyen

Ved Synnøve Kjærland, programchef for Klimaambassaden i Tænketanken Concito

Med inspiration fra to konkrete cases vil vi i workshoppen dykke ned i, hvordan man kan arbejde med klima og bæredygtighedsrelaterede emner i STEM- undervisningen.
Første case tager afsæt i et forløb, hvor elever fra fem ungdomsuddannelser i Region Syddanmark har udviklet konkrete løsninger til, hvordan forbrug og transport kan blive mere bæredygtigt, både på uddannelsesinstitutionerne og blandt regionens unge.
Den anden case omhandler Den grønne tænketank CONCITOs Klimadatabase. Klimadatabasen giver virksomheder, myndigheder og borgere fri adgang til livcyklusanalyser af klimabelastningen fra 500 af de mest almindelige fødevarer på det danske marked. Med udgangspunkt i Klimadatabasen får deltagerne eksempler på, hvordan datamaterialet kan indgå i STEM – faglige kontekster.

Workshop 8

Kompetenceudvikling i UBU for undervisere

Lokale: Christiania

Ved Jeppe Kiel Christensen, Ph.d. og forskningsleder samt Birgitte Helbæk Marcussen, lektor begge ved Forsknings-center for innovation og entreprenørskab VIA University College

På professionshøjskolen VIA University College har de en del års erfaringer med at uddanne studerende og efteruddanne undervisere fra bl.a. ungdomsuddannelserne indenfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). De udbyder eksempelvis et kursus om bæredygtighed i undervisningen for erhvervsskolelærere, samt et internt kompetenceløft "Verdensmål i undervisningen" for egne undervisere. VIA har knap 20.000 studerende fordelt på 40 uddannelser samt 20.000 årlige kursister på efter- og videreuddannelse. De har derfor stor erfaring med at indarbejde bæredygtighed og verdensmål i alle afkroge af uddannelsesinstitutioner og uddannelser. Deltagerne på denne workshop vil få inspiration til og dele viden om spørgsmålene: Hvordan arbejder man som uddannelsesinstitution med at styrke undervisernes kompetencer i UBU? Hvordan håndterer man de udfordringer, der melder sig undervejs?

Workshop 9

Cirkulær økonomi i undervisningen

Lokale: Islandsbrygge

Thomas Østergaard, lektor og ph.d.-stip. Design & Business VIA University

Hvad kan vi lære af tænkningen i cirkulær økonomi, når verdensmålene skal integreres i undervisningen på gymnasierne eller på erhvervsuddannelserne? Dette er hovedspørgsmålet for denne workshop. Deltagerne vil blive præsenteret for cirkulære undervisningsmaterialer, modeller og metoder. I oplægget på workshoppen vil vi få eksempler på undervisning i cirkulær økonomi fra både indland og udland. Vi vil blive klogere på hvordan både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser kan arbejde med Cirkulær økonomi. Endelig vil deltagerne blive introduceret til og få mulighed for at afprøve en Hands-On øvelse med afsæt i fysiske materialer.

bottom of page